Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

The latest information straight to your e-mail address

Show informations about Welding Center Welding Center
Close

YOU’RE WELCOME TO MAKE USE OF THE SERVICES PORVIDED BY OUR OWN WELDING CENTER

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFFER:

  • Training and verification of welders and fitters in the following methods 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, for plates and pipes in line with the applicable standards and regulations
  • Welding services and repairs of technical equipment
  • Professional consulting in welding

TRAINING BASE:

  • 43 welding workstations
  • training by using best available welding equipment: Fronius, Kemppi, Esab, etc.: Fronius, Kemppi, Esab etc.
  • fully equipped lecture room for 40 people
  • specialized and experienced personnel
  • exams conducted by certified bodies: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

For more information, please visit: HERE

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Raport bieżący nr 14/2019

2019.03.19
Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Air Liquide Global E&C Solutions France

Podstawa prawna art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. dotyczącego podpisania listu intencyjnego Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent,) informuje, iż w dniu 19 marca 2019 r. do siedziby Emitenta wpłynęła obustronnie podpisana umowa zawarta pomiędzy Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. - spółka zależna Emitenta (MZRP, Spółka) a Air Liquide Global E&C Solutions France na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza w Krakowie - AM Krakow Upgrade" (Umowa).

Wartość wynagrodzenia MZRP za wykonanie prac wynosi 15,6 mln zł netto, przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na postawie rzeczywiście wykonanych prac ustalonych na bazie obmiaru powykonawczego i cen jednostkowych.

Termin wykonania prac przypada na październik 2019 r. W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych m.in. za opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie MZRP, przy czym łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% całkowitego końcowego wynagrodzenia umownego netto.

Niezależnie od innych postanowień umownych łączna odpowiedzialność Spółki wynikająca z Umowy w odniesieniu do wszystkich tytułów, w tym odszkodowań umownych i/lub roszczeń stron trzecich, jest ograniczona do 100% całkowitego końcowego wynagrodzenia umownego netto.

Dariusz Pietyszuk

Prezes Zarządu 

Data i godzina publikacji: 2019-03-19 godz.: 13.52