Newsletter MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Pokaż informację o Ośrodku Spawalnictwa Ośrodek Spawalnictwa
Zamknij

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO OŚRODKA SPAWALNICTWA

OŚRODEK SPAWALNICTWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
ul. Towarowa 11, 41- 100 Gliwice
e-mail: os@mz.pl

OFERTA:

  • Szkolenia i weryfikacje spawaczy i ślusarzy z zakresu metod 111, 121, 131/135/136/138, 141, 311, w zakresie podstawowym i ponadpodstawowym blach i rur wg aktualnych norm i przepisów
  • Usługi spawania i naprawy urządzeń technicznych
  • Profesjonalne doradztwo w zakresie spawalnictwa

BAZA SZKOLENIOWA:

  • 43 stanowiska spawalnicze
  • szkolenia na najlepszym sprzęcie spawalniczym: Fronius, Kemppi, Esab itp.
  • w pełni wyposażona sala wykładowa na 40 osób
  • wyspecjalizowana i doświadczona kadra
  • egzaminy przeprowadzane przez certyfikowane jednostki: Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, TÜV

Pozostałe informacje: TUTAJ

spółka notowana na GPW

  • en
  • pl

Raport bieżący nr 15/2019

2019.03.28
Zawarcie porozumienia o długookresowej, strategicznej współpracy pomiędzy Mostostal Zabrze S.A. i Hitachi Zosen Inova AG oraz w sprawie kontraktu Ferrybridge

Podstawa prawna art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A. (Emitent, MZ) informuje, iż w dniu 28 marca 2019 r. Emitent zawarł z Hitachi Zosen Inova AG (HZI), z siedzibą w Zurichu w Szwajcarii porozumienie (Porozumienie), które ustala ogólne zasady rozpoczęcia nowej, długoterminowej, strategicznej współpracy pomiędzy MZ a HZI (Strony), jak również ustala ugodowo zasady rozwiązania sporu dotyczącego kontraktu realizowanego w 2017 r. w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Energy Limited w Wielkiej Brytanii (Ferrybridge).

O zawarciu kontraktu Ferrybridge, a następnie o zaistniałym pomiędzy Stronami sporze Emitent informował w raportach bieżących nr: 12/2017 z 18 kwietnia 2017 r., 1/2018 z 22 stycznia 2018 r. oraz 4/2018 z 25 stycznia 2018 r., a także w raportach okresowych. O wznowieniu rozmów mających na celu zawarcie ewentualnej ugody Emitent informował w raporcie okresowym za rok 2018, opublikowanym w dniu 8 lutego 2019 r.

Strony zdecydowały się na polubowne rozwiązanie sporu oraz zawarcie Porozumienia w celu:
1) uniknięcia długotrwałego i kosztownego sporu dot. kontraktu Ferrybridge o niepewnym dla obu stron wyniku,
2) zwiększenia przez HZI możliwości prowadzenia prac projektowych (inżynierskich), jak również poszerzenia bazy dostawców podzespołów, urządzeń oraz usług montażu,
3) optymalizacji kosztów HZI, w tym kosztów projektowania oraz zakupów, prefabrykacji i montaży orurowania i konstrukcji,
4) otwarcia dla Grupy Kapitałowej MZ nowych możliwości biznesowych poprzez wejście za pośrednictwem HZI, tj. firmy posiadającej własne technologie oraz działającej globalnie, na światowe rynki w obszarach działalności Grupy w strategicznych dla MZ zakresach (m. in. projektowanie i prefabrykacja orurowania oraz konstrukcji stalowych),
5) podjęcia działań spójnych z założeniami strategii MZ zakładających m. in. rozwój eksportu, w tym eksportu usług projektowych oraz specjalizację działalności w obszarach prefabrykacji oraz montażu systemów orurowania przy jednoczesnej wspólnej realizacji inwestycji przez spółki z Grupy Kapitałowej MZ, a także zwiększenie znaczenia projektowania w procesach realizacyjnych.

Główne postanowienia zawartego Porozumienia:

a) nawiązanie pomiędzy HZI i MZ długoterminowej, strategicznej współpracy polegającej na przeniesieniu z HZI do Grupy Kapitałowej MZ części łańcucha wartości HZI, w tym przede wszystkim projektowania oraz potencjalnie prefabrykacji podzespołów, rur oraz konstrukcji stalowych, a także ich montażu, wykorzystując dźwignię cenową pomiędzy Polską a Europą Zachodnią,
b) zobowiązanie Stron do zawarcia umowy ramowej o współpracy w zakresie świadczenia przez Grupę Kapitałową MZ za wynagrodzeniem szeroko rozumianych usług projektowych oraz inżynierskich na rzecz HZI, której elementem przy zachowaniu odpowiedniej rentowności prac dla MZ jest jednoczesne wygenerowanie dla HZI oszczędności w wysokości 2,0 mln CHF (wariantowo w okresie 3 lub 4 lat uzależnione od skali zadań projektowych i inżynierskich powierzonych przez HZI), zabezpieczeniem wykonania umowy o współpracy będzie gwarancja w wysokości 1,0 mln CHF,
c) sposób rozliczania udzielonej przez MZ na rzecz HZI gwarancji zabezpieczającej kontrakt Ferrybridge w wysokości 2,4 mln GBP – ze względu na niezakończone prace na kontrakcie, termin ważności gwarancji został przedłużony do marca 2021 r. Strony założyły jednakże pomniejszanie wartości gwarancji oszczędnościami wygenerowanymi dla HZI do marca 2021 r. ponad kwotę 2,0 mln CHF, o której mowa w lit. b), przy czym zmniejszenie to nie może być większe niż do kwoty 1,5 mln CHF chyba, że Strony ustalą inaczej. W celu całkowitego rozliczenia projektu Ferrybridge Strony podejmą kolejne rozmowy, niemniej Porozumienie ograniczyło ryzyko MZ związane z projektem Ferrybridge do wysokości udzielonej gwarancji z uwzględnieniem pomniejszenia tej wysokości o osiągnięte oszczędności. W wyniku zawartego Porozumienia MZ odstąpiło od dochodzenia roszczenia jako wynagrodzenia na pokrycie dodatkowych kosztów realizacji kontraktu Ferrybridge, a HZI odstąpiło od dochodzenia roszczeń od MZI z tytułu rozwiązania umowy dotyczącej realizacji kontraktu Ferrybridge,
d) ze względu na przeniesienie z HZI do Grupy Kapitałowej MZ istotnej części łańcucha wartości oraz potencjalnie know-how HZI otrzymuje opcję nabycia mniejszościowego (15%-30%) pakietu akcji spółki projektowej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej MZ (wstępna nazwa MZ Biprohut-Engineering), która powstanie po wydzieleniu z dotychczasowej spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. aktywów nieruchomościowych do nowej spółki (wstępna nazwa MZ Nieruchomości), która pozostanie w całości własnością MZ.

Nawiązanie strategicznej współpracy ze światową firmą w kluczowym dla MZ obszarze stworzy Emitentowi możliwość znacznego wzrostu eksportu usług projektowych (inżynierskich), a także dostaw podzespołów i usług montażowych. Emitent zakłada, że współpraca będzie miała charakter długoterminowy i będzie się opierała o powtarzalne kontrakty realizowane wspólnie przez spółki zależne MZ. W toku wspólnych projektów wypracowane zostaną pola specjalizacji, które dzięki optymalizacji procesów i rozwojowi kompetencji w spółkach Grupy MZ wykreują nowe przewagi konkurencyjne. W szczególności współpraca z HZI daje Emitentowi szansę uzyskania silnej pozycji w światowej branży dostaw dla energetyki (elektrownie i spalarnie odpadów) w zakresie projektowania, prefabrykacji oraz montaży spawanych, specjalistycznych, przemysłowych systemów orurowania. Jednocześnie współpraca zwiększy atrakcyjność MZ jako pracodawcy ze względu na możliwość udziału pracowników Grupy w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach projektowych.

Prezes Zarządu

Dariusz Pietyszuk

Data i godzina publikacji: 2019-03-28 godz.: 17.59