Wybrane Dane Finansowe

Grupa Kapitałowa

Wyszczególnienie (w tys. zł) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
przychody ze sprzedaży 1 351 420 1 172 259 768 219 616914 601 374 613 243 650 363 792 312
wynik brutto ze sprzedaży 155 141 112 466 77 347 72 123 64 820 69 631 (40 161) 36 151
wynik na sprzedaży 91 639 60 375 30353 27 870 19 118 20 734 (85 722) (10 933)
wynik na działalności operacyjnej 93 016 58341 32 088 26 366 20 417 22 898 (76 350) (19 682)
wynik brutto 100 581 55 619 23 060 16 751 16 354 15 564 (83 711) (22 697)
wynik netto 75 972 33 310 15 280 10 597 10 357 (80 387) (22 601)
aktywa razem 709 749 678 126 494 036 478 581 451 973 373 362 435 406 548 572
zobowiązania długoterminowe 63 451 46 346 53 222 56 545 56 005 41 176 30 002 37 096
zobowiązania krótkoterminowe 356 408 402 150 247 894 246 701 229 271 173 346 254 976 278 746
kapitał własny 289 890 229 630 192 920 175 335 166 697 150 840 150 428 232 730
kapitał zakładowy 147 951 229 630 149 131 149 131 149 131 149 131 149 131 149 131
liczba akcji (w szt.) 73 975 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269 149 130 538 149 130 538 149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0 0 0 0

Mostostal Zabrze S.A.

Wyszczególnienie (w tys. zł) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
przychody ze sprzedaży 25 331 18 346 14 367 17 405 35 865 179 456 344 715 302 387
wynik brutto ze sprzedaży (241) (17 666) 2 271 3 921 8 442 18 259 (44 782) (9 188)
wynik na sprzedaży (16 605) (17 666) (10 045) (7 436) (3 435) (2 648) (67 087) (29 700)
wynik na działalności operacyjnej (18 199) (31 563) (8 375) (8 670) (4 108) 361 (60 849) (45 264)
wynik brutto 38 192 (3 739) 5 980 2 552 18 638 2 640 (58 151) (40 197)
wynik netto 38 759 4 350 5 477 1 625 17 349 1 541 (58 151) (37 668)
aktywa razem 217 927 210 859 204 552 160 887 167 414 199 538 271 041 337 771
zobowiązania długoterminowe 4 217 5 618 22 769 23 285 29 948 46 040 5 005 7 653
zobowiązania krótkoterminowe 24 457 46 078 26 419 33 938 35 451 68 938 182 968 189 149
kapitał własny 189 254 159 163 155 363 103 664 102 015 84 560 83 068
kapitał zakładowy 147 951 149 131 149 131 149 131 149 131 84 560 149 131 149 131
liczba akcji (w szt.) 73 975 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269 74 565 269 149 130 538 149 130 538 149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0 0 0 0

Podstawowe Wskaźniki Finansowe

Grupa Kapitałowa

Wyszczególnienie 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
marża brutto na sprzedaży 11,48% 9,59% 10,07% 11,69% 10,8% 11,4% /-/6,2% 4,6%
marża na sprzedaży 6,78% 5,15% 3,95% 4,52% 3,2% 2,5% /-/12,9% /-/1,4%
marża na działalości operacyjnej 6,88% 4,98% 4,18% 4,27% 3,4% 3,7% /-/11,7% /-/2,5%
rentowność/ deficytowość netto 5,62% 2,84 1,99% 1,72% 1,7% 1,8% /-/12,4% /-/2,9%

Mostostal Zabrze S.A.

Wyszczególnienie 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
marża brutto na sprzedaży /-/1,0% /-/96,29% 15,81% 22,53% 23,5% 10,2% /-/13,0% -3,0%
marża na sprzedaży /-/65,66% /-/162,56% /-/69,92% /-/42,72% /-/9,6% /-/1,5% /-/19,5% -9,8
marża na działalności operacyjnej /-/71,84% /-/172,04% /-/58,29% /-/49,81% /-/11,5% 0,2% /-/17,7% -15,0
rentowność/deficytowość netto 153,01% 23,71% 38,12% 9,34% 48,4% 0,9% /-/16,9% -12,5

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl