Niniejsza polityka prywatności określa sposób w jaki przetwarzane są dane użytkowników oraz stanowi jednocześnie realizację celu informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”). Polityka ta ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i nie dotyczy żadnych innych stron, do których użytkownicy mogą uzyskać dostęp poprzez umieszczone na stronie łącza.

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4.7 oraz art. 24 RODO jest spółka MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”).

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: MOSTOSTAL ZABRZE S.A., ul. S.Dubois 16, 44-100 Gliwce, tel. +48 (32) 373 44 44, email: post@mz.pl.

W MOSTOSTAL ZABRZE S.A. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@mz.pl.

Przetwarzanie danych

Jako przetwarzanie danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie oraz niszczenie.

Cel przetwarzania danych

Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO w jasno określonych celach oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

Dane, które mogą być dobrowolnie przekazywane przez użytkownika są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi na to zgodę, oraz w następujących celach:

informowanie o treściach i usługach Spółki w odpowiedzi na żądanie lub zapytanie osoby, której dane dotyczą,
zamawianie oraz realizacja usług świadczonych przez Spółkę,
realizacji umów, których strona jest osobą, której dane dotyczą,
realizacja wymogów wynikających z przepisów prawa,
realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

Ponadto w określonych przypadkach systemy informatyczne mogą zbierać dodatkowe informacje o użytkownikach i ich aktywności w celach statystycznych, poprawy jakości funkcjonowania serwisu oraz monitorowania nadużyć i nieprawidłowego działania. W ten sposób gromadzimy takie dane jak adresy IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, adresy domeny i strony internetowej wykorzystywanej w celu wejścia na stronę lub jej opuszczenia, informacje na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron niniejszej strony internetowej, godzinę, o której użytkownik wszedł na stronę, czas przebywania użytkownika na każdej z podstron, wewnętrzną analizę trasy oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Takie informacje, o ile to tylko możliwe staramy się gromadzić, wykorzystywać i konsolidować w pełni anonimowo.

W związku z powyższym informujemy Państwa, jako Osoby, których dane dotyczą, że zgodnie z art. 13 i 14 RODO będziemy przetwarzać wyżej wspomniane dane w celach, o których mowa powyżej ręcznie w sposób tradycyjny oraz w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu systemów informatycznych.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jako „osoby odpowiedzialne za przetwarzanie”, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora lub Podmiotu przetwarzającego mają prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 4.10 i 4.29 RODO. Dane mogą być również przetwarzane przez zaufane podmioty świadczące dla Spółki usługi techniczne i organizacyjne w oparciu o zawarte umowy powierzenia lub inne instrumenty prawne dopuszczone prawem UE. Administrator może ponadto udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji wykazanych i prawnie uzasadnionych celów administratora lub strony trzeciej.

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadkach, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, nie jest związane z realizowaną dla Państwa umową lub usługą lub nie wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę MOSTOSTAL ZABRZE S.A. lub stronę trzecią, zwracamy się do Państwa z zapytaniem o zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu. W każdym przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych do realizacji wykazanych celów, zgoda taka może zostać w dowolnym momencie odwołana.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Zgodnie z postanowieniami art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych we wskazanych celach. W takiej sytuacji dane osobowe nie będą już przetwarzane w wykazanym w sprzeciwie celu. Sprzeciw nie jest możliwy, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o wymóg wynikający z przepisów prawa lub prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Gromadzone i przetwarzane dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do niezależnych dostawców usług informatycznych lub usług przechowywania danych, z uwzględnieniem przechowywania w chmurze. Dane są przekazywane wyłącznie zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz pod warunkiem zapewnienia właściwego zabezpieczenia danych oraz środków przekazu, na przykład na podstawie umowy o przekazie danych w oparciu o klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG administratorom danych i podmiotom przetwarzającym w systemach prawnych nieposiadających odpowiednich przepisów o ochronie danych lub w oparciu o porozumienia w sprawie ochrony prywatności (Privacy Shield) dotyczącego przekazywania danych osobowych przez podmioty w UE do podmiotów w Stanach Zjednoczonych lub równorzędnej umowy w innych systemach prawnych, lub przekazywanie danych do kraju, w przypadku którego Komisja Europejska ustaliła, że prawnie przewidziany poziom ochrony danych w tym kraju jest odpowiedni, lub w przypadku, gdy konieczne jest zawarcie lub wykonanie umowy z stroną trzecią i dla celów takiej umowy przekazanie danych leży w interesie osoby, której dane dotyczą. W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest ponadto przekazanie danych, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę.

Okres przetwarzania danych

Wszystkie dane osobowe są gromadzone w sposób zgodny z prawem, w wykazanych celach przy zachowaniu zasad niezbędności. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadą proporcjonalności w taki sposób, by umożliwić identyfikacją Osoby, której dane dotyczą, oraz do czasu zrealizowania celów przetwarzania.

Prawa Osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13.2.b i 13.2.d, art. 14.2.c i 14.2.e, art. 15, art. 18, art. 19 i art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Spółki dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; ma prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania na wniosek Osoby, której dane dotyczą.

Pliki cookie

Pliki cookie to pakiety informacyjne wysyłane przez serwer internetowy (np. stronę internetową) na przeglądarkę użytkownika, które są automatycznie przechowywane na komputerze użytkownika i są następnie automatycznie odsyłane na serwer, za każdym razem, gdy użytkownik otwiera przeglądarkę. Domyślne ustawienia prawie wszystkich przeglądarek internetowych automatycznie akceptują pliki cookie. Niniejsza strona internetowa nie wykorzystuje plików cookie, by przekazywać dane osobowe. Wykorzystanie sesyjnych plików cookie (które nie są przechowywane na stałe na komputerze użytkownika i są usuwane po każdym zamknięciu przeglądarki) ogranicza się wyłącznie do transmisji danych identyfikacyjnych sesji koniecznych do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego korzystania ze strony. Wykorzystywane na tej stronie pliki cookie sesji unikają potrzeby stosowania innych technik informatycznych, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla prywatności użytkownika w czasie przeglądania strony, oraz nie pozwalają na pozyskiwanie danych osobowych użytkowników. Strona wykorzystuje także trwałe pliki cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera do czasu ich wygaśnięcia lub anulowania przez użytkownika/odwiedzającego. Poprzez zastosowanie trwałych plików cookie użytkownicy strony (lub inne osoby korzystające z tego samego komputera) są automatycznie rozpoznawani za każdym razem, gdy wchodzą na stronę. Użytkownik może ustawić przeglądarkę, tak by akceptowała/odrzucała wszystkie pliki cookie lub by za każdym razem, gdy proponowany jest plik cookie, na ekranie pojawiał się komunikat umożliwiający podjęcie decyzji o jego zaakceptowaniu lub odrzuceniu. W każdym momencie, wybierając najwyższy poziom ochrony, użytkownik może zmienić domyślne ustawienia i wyłączyć wszystkie pliki cookie lub częściowo, lub całkowicie je zablokować.

Linki do niezależnych stron

Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się dedykowane łącza, poprzez które można połączyć się bezpośrednio z innymi niezależnymi stronami. Administrator niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki niezależne strony zarządzają danymi osobowymi oraz danymi uwierzytelniającymi przekazywanymi przez strony trzecie.

Klauzule informacyjne

  1. Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów
  2. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych będących stroną umowy
  3. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników i przedstawicieli akcjonariuszy

 

1. Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników kontrahentów oraz potencjalnych kontrahentów

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO, informujemy Pana/Panią, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych jest  Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Dubois 16.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się listownie na adres: IODO Mostostal Zabrze S.A. ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice lub przez pocztę elektroniczną: iodo@mz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

– realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym związanych z wystawianiem faktur, prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– przeprowadzania postępowań przetargowych oraz ofertowania usług, w związku z tym dane osób, które zostały pozyskane w ramach otrzymanej dokumentacji będą przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co stanowi prawnie uzasadniony interes.

Kategorie przetwarzanych danych

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych: imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, adres email służbowy, stanowisko służbowe oraz inne dane przekazane przez Pana/Pani pracodawcę na potrzeby realizacji umowy bądź w czasie dążenia do jej podpisania.

Odbiorcy danych

Administrator przekazuje Pana/Pani dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

– podmiotom powiązanym w ramach Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze, zgodnie ze schematem organizacyjnym udostępnionym na stronie: https://mz.pl/grupa-kapitalowa/,

– podmiotom przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia, m.in. podmiotom zewnętrznym zajmującymi się obsługą systemów informatycznych, firmom zajmującym się archiwizacją dokumentów,

– administratorom danych osobowym upoważnionym z mocy prawa oraz innym administratorom, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator, z zastrzeżeniem zdania następnego, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator, w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług związanych z obsługą systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem Administratora, może udostępniać usługodawcy mającemu siedzibę na terytorium Sri Lanki dane osobowe zawarte w takim systemie informatycznym Administratora. W takim przypadku dane osobowe są przekazywane z wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach oraz przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii Pana/Pani danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w lub w czasie dążenia do podpisania umowy, w okresie wykonywania umowy, którą z nami Pan/Pani lub Pana/Pani firma zawarła, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne zarówno do zawarcia z reprezentowaną przez Pana/Panią firmą umowy jak i do utrzymania kontaktów biznesowych w tym udzielania odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez Pana/Panią. Brak podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji postanowień umowy.

Przysługujące Pana/Pani prawa

Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisów RODO. Jako że przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma Pan/Pani prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację.

2. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych będących stroną umowy

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Pana/Panią, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych jest  Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Dubois 16.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się listownie na adres: IODO Mostostal Zabrze S.A. ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice lub przez pocztę elektroniczną: iodo@mz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

– realizacji postanowień umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– wypełnienie przez Administratora, obowiązków prawnych ciążących na nim w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c),

– wewnętrznych celów administracyjnych oraz dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

Administrator przekazuje Pana/Pani dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

– podmiotom powiązanym w ramach Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze, zgodnie ze schematem organizacyjnym udostępnionym na stronie: https://mz.pl/grupa-kapitalowa/,

– podmiotom przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia, m.in. podmiotom zewnętrznym zajmującymi się obsługą systemów informatycznych, firmom zajmującym się archiwizacją dokumentów,

– administratorom danych osobowym upoważnionym z mocy prawa oraz innym administratorom, którzy przetwarzają dane osobowe we własnym imieniu.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator, z zastrzeżeniem zdania następnego, nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator, w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług związanych z obsługą systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem Administratora, może udostępniać usługodawcy mającemu siedzibę na terytorium Sri Lanki dane osobowe zawarte w takim systemie informatycznym Administratora. W takim przypadku dane osobowe są przekazywane z wykorzystaniem standardowych klauzul ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Może Pan/Pani zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach oraz przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii Pana/Pani danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w czasie dążenia do podpisania umowy oraz w okresie wykonywania postanowień umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy jak i do utrzymania kontaktów biznesowych w tym udzielania odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez Pana/Panią. Brak podania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji postanowień umowy.

Przysługujące Pana/Pani prawa

Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisów RODO. Jako że przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma Pan/Pani prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację

 

3. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników i przedstawicieli akcjonariuszy

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Pana/Panią, że:

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych jest  Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Dubois 16 („Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się listownie na adres: ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice lub przez pocztę elektroniczną: iodo@mz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze względem akcjonariusza, wynikającego z poniższych aktów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

-Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;

– Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018 p.757);

– Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych  (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.);

– Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.);

– Ustawy z dnia 15 września 2017 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 184, poz. 1539 z późn. zm.);

– Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Kategorie danych osobowych oraz źródło ich pozyskania

Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4 oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania Akcjonariusza.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych (dane akcjonariuszy): nazwisko i imię, adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, liczba i numery akcji imiennych/na okaziciela, liczba głosów, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu (dane wynikające z treści art. 341 ksh) oraz dodatkowo nr PESEL lub nr i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (celem jednoznacznej identyfikacji akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia).

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, prawem do otrzymania odpisu tej listy oraz prawem wglądu do listy obecności na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, Pana/Pani dane osobowe mogą być również przekazywane do wiadomości publicznej, Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innym organom na mocy przepisów prawa.

Innymi administratorami przetwarzającymi dane osobowe są m.in:  podmioty, które prowadzą działalność pocztową/ kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty, współpracujące w zakresie obsługi prawnej. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu wspomagając nas w obsłudze walnych zgromadzeń, biuro maklerskie prowadzące rejestr akcjonariuszy akcji imiennych – Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pana/Pani dane mogą być wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na podstawie przepisu art. 407 §11 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje, że akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy do miejsca jego zamieszkania lub siedziby, co obejmuje również obszar znajdująca się poza EOG.

W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w ww. państwie miejsca zamieszkania lub siedziby akcjonariusza określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego nastąpi zgodnie z podstawą wskazaną w art. 49 ust. 1 lit e RODO tj. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia wynikające z posiadania akcji będą wykonywane, przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przewidzianego właściwymi przepisami prawa, a także później do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązku wynikającego z art. 341 Kodeksu spółek handlowych i wprowadzenia Pani/Pana danych do księgi akcyjnej. W przypadku, gdy odmawia Pan/Pani podania swoich danych osobowych obowiązek ten nie może być realizowany. Ponadto zgodnie z art. 406(3) Kodeksu spółek handlowych brak podania Pani/Pana danych uniemożliwi realizację uprawnień Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu spółki.

Przysługujące Pana/Pani prawa

Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. Prawo wniesienia sprzeciwu: Jako że przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, ma Pan/Pani prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację.

Newsletter