W ramach Spółki Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe prowadzimy politykę środowiskową w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o normę środowiskową ISO 14001:2015, wprowadziliśmy system zarządzania wg SCC**:2011, który potwierdza przestrzeganie obowiązujących standardów bezpiecznej pracy i ochrony środowiska. Zarządzamy też aspektami środowiskowymi poprzez sporządzanie „Programu Zarządzania Środowiskowego”, a także „wykazu zasad gospodarowania i nadzoru nad odpadami, zasobami, emisjami i ściekami” w celu zaplanowania czynności i działań związanych z zarządzaniem aspektami środowiskowymi.

W ramach aktywności na rzecz poszanowania środowiska prowadzimy działania mające na celu używanie produktów przyjaznych środowisku, działania proekologiczne oraz utylizację zużytych produktów. Wprowadziliśmy system scentralizowanego drukowania mający na celu optymalne wykorzystanie sprzętu, prowadzimy selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, np. urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie. Dokonaliśmy wymiany floty samochodowej dzięki czemu ograniczyliśmy do minimum emisje spalin.

W ramach obowiązującej w Firmie polityki dotyczącej zarówno ochrony środowiska jak i działań ekologicznych każdy nowo przyjęty pracownik Spółki MZRP w ramach szkolenia z Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) zostaje zapoznany z jego procedurami z zakresu ochrony środowiska. Na budowach służby BHP zapoznają pracowników z treścią Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych – w tym zasad postępowania przy przechowywaniu substancji, niekontrolowanym wycieku, zasad postępowania z wytworzonym odpadem. W zależności od potrzeb opracowywane są instrukcje środowiskowe w zakresie ochrony środowiska np. gospodarowania odpadami w danej komórce organizacyjnej.

Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest recykling, dlatego też wprowadziliśmy obowiązkową segregację odpadów w budynku siedziby Spółek przy ul. Dubois.

Mając na uwadze ograniczenie produkcji plastiku Pracownicy hali produkcyjnej MZKP oraz MZRP w Częstochowie zostali wyposażeni w bidony wielokrotnego użytku.

Newsletter