Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A.

Prezes Zarządu

Dariusz Pietyszuk

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach (Specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw), Toulouse Business School we Francji (Specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza i Controlling – podwójny dyplom we współpracy ze Śląską Międzynarodową Szkołą Handlową), ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants w Glasgow.

Uzyskał również stopień doktora na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z dziedziny Zarządzania Strategicznego.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w firmie VALEO EngineCooling (Paryż, Francja) w charakterze Analityka Finansowego, a później od 2003 roku w VALEO Engine Cooling Jamest (Jamestown/stan Nowy Jork, USA) jako Kontroler Finansowy.

Od 2005 roku związany był z firmą LU Polska (Grupa Danone), gdzie pełnił funkcję Senior Operation Manager’a.

W latach 2005 – 2011 zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego w Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o.

Od 2011 roku pracował jako Dyrektor Finansowy w spółce Famur S.A.

W strukturach MOSTOSTALU ZABRZE S.A. od 2013 roku początkowo jako Dyrektor ds. Ekonomicznych i Restrukturyzacji i Prokurent, później Członek Zarządu, a od połowy 2014 roku Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Od połowy 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Kopex S.A. oddelegowany w sierpniu 2016 do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Funkcję Prezesa Zarządu MOSTOSTALU ZABRZE S.A. pełni od września 2017 roku.

Obecnie pełni również funkcję Prezesa Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości Sp. z o.o., IAC Equity I S.A. oraz IAC Equity Sp. z o.o., Ignis Avem Capital S.A. a także funkcje w radach nadzorczych, w tym jako Przewodniczący Rady Nadzorczej  MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S.A, Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A., MZ  STALMECH S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Jest Członkiem Rady Programowej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (kierunek Finanse i Rachunkowość) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Pietyszuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiceprezes Zarządu

Witold Grabysz

Inżynier mechanik, doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Śląskiej, gdzie w latach 1993-2000 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym.

W latach 2000-2004 pracował jako konsultant w warszawskim oddziale McKinsey & Company.

W latach 2004-2012 członek, a następnie prezes zarządu MERAWEX Sp. z o.o., producenta elektroniki przemysłowej. W latach 2012-2014 zaangażował się w kilka projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych w różnych organizacjach. W 2014 roku związał się z notowaną na New Connect firmą biotechnologiczną Blirt S.A., gdzie w latach 2015-2018 współkierował reorganizacją jako wiceprezes zarządu, działając także w spółkach powiązanych kapitałowo i osobowo.

Z MOSTOSTALEM ZABRZE S.A. związany od 2017 roku, początkowo jako członek rady nadzorczej, a od czerwca 2018 roku jako wiceprezes zarządu.

Przewodniczy Radzie Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Jest wiceprzewodniczącym rad nadzorczych: MOSTOSTALU ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A., MOSTOSTALU ZABRZE Biprohut S.A. oraz MOSTOSTALU ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A., MZ STALMECH S.A.

„Przejście do MOSTOSTALU ZABRZE S.A. jest w jakimś sensie powrotem do korzeni, ponieważ jeszcze w latach 1998-2000 byłem członkiem rady nadzorczej działającego w branży konstrukcji przemysłowych, gliwickiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego MONTOCHEM S.A. Także w latach 90. współpracowałem w zakresie analizy konstrukcji z należącym obecnie do Grupy Mostostal Zabrze Przedsiębiorstwem Inżynierskim BIPROHUT Sp. z o.o.”

Według złożonego oświadczenia Pan Witold Grabysz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

„Jak na pracoholika przystało”, w czasie wolnym studiuje teorię strategii i zarządzania oraz ekonomię behawioralną.

Wiceprezes Zarządu

Marek Kaczyński

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa. W 2013 roku uzyskał tytuł radcy prawnego.

Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte Na Strukturze Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie / Kolegium Zarządzania i Finansów.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w Machcińska, Lampart i Partnerzy – Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. w Zabrzu początkowo jako Asystent Radcy Prawnego, a później Radca Prawny.
Od 2013 roku prowadzi własną działalność gospodarczą – Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński.
W latach 2014 – 2017 związany głównie z firmą KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zastępca Dyrektora Biura Restrukturyzacji i Optymalizacji Majątku, Dyrektor Biura Zarządu i Administracji oraz Dyrektor Biura Prawnego. Pełnił również funkcje w organach zarządczych i nadzorczych polskich oraz zagranicznych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. , w tym funkcję Członka Zarządu KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o. oraz PBSZ 1 sp. z o.o.
W latach 2017-2019 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki Autokopex sp. z o.o., w latach 2019-2022 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. a obecnie wchodzi w skład zarządu takich spółek jak IAC Equity I S.A. oraz IAC Equity sp. z o.o.

Od 21 czerwca 2017 r. do 23 maja 2024 r. Członek Rady Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A.

Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Hydrapres S.A., Organic Life S.A. oraz MZ STALMECH S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Kaczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza MOSTOSTALU ZABRZE S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Jędrzejewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 28 grudnia 2012 r.
(Członek Rady Nadzorczej od dnia 12 grudnia 2012 r.)

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie (SGGW), gdzie uzyskał wykształcenie wyższe (mgr inż.) na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Od 1991 roku prowadzi własną działalność gospodarczą – Centrum Ogrodnicze „IGLAK” w Warszawie, która to działalność obecnie kontynuowana jest w ramach spółki Centrum Ogrodnicze „IGLAK” Sp. z o.o., w której posiada udziały i pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Od 2002 roku Współwłaściciel i Członek Zarządu Floraland Distribution Sp. z o.o. w Stanisławowie Pierwszym.

W latach 2004 – 2008 Członek Zarządu spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.
Od 2008 roku do 2016 roku związany z firmą KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa, Wiceprezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także zasiadał w organach spółek zależnych i powiązanych z KOPEX S.A.

W Radzie Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. od 12 grudnia 2012 r., gdzie początkowo obejmował stanowisko Członka Rady. Od 28 grudnia 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Przewodniczy również radzie nadzorczej spółki Hydrapres S.A. oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej Organic Life S.A.
Ponadto pełni funkcje w organach lub uczestniczy kapitałowo w takich podmiotach jak KMW Investment sp. z o.o., ISKRA sp. z o.o. czy Fundacja Głos Ewangelii.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Jędrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki i Grupy, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako wspólnik jawny lub członek jej organów oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Krzysztof Jędrzejewski zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Michał Rogatko

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 14 maja 2014 r.
(Członek Rady Nadzorczej od dnia 12 grudnia 2012 r.)

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawa, Wydział Handlu Zagranicznego – studia magisterskie, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Kolegium Zarządzania i Finansów tejże uczelni. Ukończył studia podyplomowe „CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odbył kursy podyplomowe: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania) oraz Management Development Programme organizowany przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia), a także inne liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania w kraju i za granicą.

W latach 1988 – 1991 pracował jako handlowiec, a później zastępca Kierownika Działu Eksportu i Importu w Centrali Handlu Zagranicznego Rolimpex S.A.
Od 1991 do 1995 roku związany z Alima-Gerber S.A. jako Kierownik Działu Importu i Eksportu, później Dyrektor ds. Rozwoju Eksportu.
W okresie 1995 – 1996 odbywał staż szkoleniowy w zakresie marketingu we Francji w firmie Leroy-Merlin.
W latach 1996 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora ds. Marketingu w Oriflame Poland Sp. z o.o.
Od 2000 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu doradztwa i szkoleń (zarządzanie strategiczne, marketing, sprzedaż).
W latach 2009 – 2015 pełnił funkcję w organach zarządczych następujących spółek: HS Lubań sp. z o.o. Autokopex sp. z o.o. w Katowicach oraz Kopex S.A. w Katowicach.
Począwszy od 2009: członek rad nadzorczych i komitetów audytu wielu spółek, również publicznych, a także organizacji społecznych.
Od 2019 jest też Członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
W Radzie Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. od 12 grudnia 2012 r., a Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 14 maja 2014 r.
Aktywny członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz inicjatywy CapterZero Poland. Od 2017 pracuje jako wykładowca problematyki nadzoru korporacyjnego w Collegium Civitas w Warszawie oraz zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Warszawskim, a także okazjonalnie na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Rogatko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki i Grupy, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako wspólnik jawny lub członek jej organów oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Michał Rogatko zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Członek Rady Nadzorczej Mirosława Barszcz

Członek Rady Nadzorczej od dnia 26 czerwca 2024 r.

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, gdzie ukończyła studia z zakresu Finanse i Bankowość, System podatkowy oraz Rachunkowość i Finanse. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i podatki w przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej.

Biegły rewident. Od 2010 roku posiada certyfikat Ministerstwa Finansów potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Od 27 lat czynnie związana z finansami i księgowością. Przez ostatnie lata pracowała jako główna księgowa kilku spółek kapitałowych, w tym w Grupie Kapitałowej SARE, gdzie prowadziła sprawy rachunkowe SARE i jej spółek zależnych. Obecnie jest prezesem zarządu oraz główną księgową Mr Wallet Sp. z o.o. Prowadzi również własną działalność gospodarczą, a także jest członkiem Komisji Rewizyjnej w Izbie Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz biegłym rewidentem w Dewiza Audyt Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pani Mirosława Barszcz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i Grupy MOSTOSTAL ZABRZE, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pani Mirosława Barszcz oświadczyła, iż spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Członek Rady Nadzorczej Mateusz Jędrzejewski

Członek Rady Nadzorczej od dnia 4 września 2023 r.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończył studia I stopnia na kierunku Ekonomia oraz studia II stopnia na kierunku Zarządzanie strategiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ernst & Young Polska (stażysta w dziale cen transferowych), Grupie MOSTOSTAL ZABRZE (starszy inspektor, a następnie specjalista w Biurze Controllingu) oraz Hydrapres S.A.  gdzie aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Jest wspólnikiem spółek Centrum Ogrodnicze „Iglak” Sp. z o.o., Iskra sp. z o.o., KMW Investment sp. z o.o. oraz KW Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. od 4 września 2023 r.

Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Organic Life S.A. oraz Członka Rady Fundacji NWKM Dobra Przyszłość. Do 2023 roku, przez kilka lat, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IAC EQUITY I S.A. oraz Ignis Avem Capital S.A., natomiast w latach 2020-2021 funkcję Członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Mateusz Jędrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki i Grupy, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako wspólnik jawny lub członek jej organów oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Mateusz Jędrzejewski zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż nie spełnia kryteriów niezależności członków rady nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej Jacek Górka

Członek Rady Nadzorczej od dnia 13 czerwca 2018 r.

Absolwent Politechniki Śląskiej, posiada tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych. Ukończył również Studium doskonalenia Pedagogicznego w Gliwicach uzyskując uprawnienia z zakresu kształcenia pedagogicznego pracowników naukowo-dydaktycznych. Posiada także tytuł Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE.

Karierę rozpoczął jako Asystent w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1993 – 1995), gdzie później był Doktorantem (1995 – 1999). W 1999 roku ponownie pełnił funkcję Asystenta w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kwiecień – maj), a następnie objął tam stanowisko Adiunkta, które zajmował do 2017 roku.
Od 2012 roku równolegle Kierownik Studiów Podyplomowych: „Technologie spawalnicze i kontrola jakości”.
Od maja 2017 roku Profesor nadzwyczajny w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a od października tego samego roku Kierownik Katedry Spawalnictwa.
Od 2017 do 2022 roku był Członkiem Rady Naukowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Od 2019 roku Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Śląskiej (w tym Przewodniczący Zespołu ds. Doktoryzowania oraz Członek Zespołu ds. Infrastruktury Naukowo-Badawczej), natomiast od 2023 roku Członek Komisji Inżynierii Powierzchni PAN Oddział Poznań,
Członek Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. od 13 czerwca 2018 r.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Górka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki i Grupy, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako wspólnik jawny lub członek jej organów oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Jacek Górka zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Obłój

Członek Rady Nadzorczej od dnia 23 maja 2024 r.

Profesor zwyczajny. Jest znanym specjalistą z zakresu strategii organizacji i zarządzania międzynarodowego, kierownikiem katedry Strategii Organizacji w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładał w wielu renomowanych uczelniach, m.in. University of Illinois, Yale University, Bodo Graduate School of Management, ESCP-EAP, Bled School of Management, Sun Yat-sen University.

Jest autorem ponad stu artykułów naukowych w ważnych periodykach naukowych i jednym z najczęściej cytowanych w świecie polskich specjalistów zarządzania. Jego książki są publikowane w USA i Europie, a ostatnie książki wydane w Polsce: Pasja i dyscyplina strategii, 2010 i 2016, Praktyka strategii firmy, 2017 oraz Myślenie strategiczne, 2023, stały się bestsellerami na polskim rynku menedżerskim.

Ma duże doświadczenie praktyczne. Był przewodniczącym lub członkiem rad nadzorczych, m.in. Orlen SA, PZU SA, Agora SA, Ambra SA, Alior Bank SA, Eurobank SA, Impel SA, Prochem SA, oraz rad Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Łazienki Królewskie.

Jest także znanym spikerem i doradcą firm krajowych i zagranicznych. Był doradcą społecznym prezydenta B. Komorowskiego.

W Radzie Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. od 23 maja 2024 r.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Obłój nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki i Grupy, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako wspólnik jawny lub członek jej organów oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Krzysztof Obłój zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Newsletter