Zarząd MOSTOSTALU ZABRZE S.A.

Prezes Zarządu

Dariusz Pietyszuk

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach (Specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw), Toulouse Business School we Francji (Specjalizacja: Rachunkowość Zarządcza i Controlling – podwójny dyplom we współpracy ze Śląską Międzynarodową Szkołą Handlową), ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants w Glasgow.

Uzyskał również stopień doktora na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z dziedziny Zarządzania Strategicznego.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w firmie VALEO EngineCooling (Paryż, Francja) w charakterze Analityka Finansowego, a później od 2003 roku w VALEO Engine Cooling Jamest (Nowy Jork, USA) jako Kontroler Finansowy.

Od 2005 roku związany był z firmą LU Polska (Grupa Danone), gdzie pełnił funkcję Senior Operation Manager’a.

W latach 2005 – 2011 zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego w Electropoli-Galwanotechnika Sp. z o.o.

Od 2011 roku pracował jako Dyrektor Finansowy w spółce Famur S.A.

W strukturach MOSTOSTALU ZABRZE S.A. od 2013 roku początkowo jako Dyrektor ds. Ekonomicznych i Restrukturyzacji i Prokurent, później Członek Zarządu, a od połowy 2014 roku Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Od połowy 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Kopex S.A. oddelegowany w sierpniu 2016 do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Funkcję Prezesa Zarządu MOSTOSTALU ZABRZE S.A. pełni od września 2017 roku.

Obecnie pełni również funkcję Prezesa Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE Nieruchomości Sp. z o.o., IAC Equity I S.A. oraz IAC Equity Sp. z o.o., Ignis Avem Capital S.A. a także funkcje w radach nadzorczych, w tym jako Przewodniczący Rady Nadzorczej  MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S.A, Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Jest Członkiem Rady Programowej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń (kierunek Finanse i Rachunkowość) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Pietyszuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wiceprezes Zarządu

Witold Grabysz

Inżynier mechanik, doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Śląskiej, gdzie w latach 1993-2000 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym.

W latach 2000-2004 pracował jako konsultant w warszawskim oddziale McKinsey & Company.

W latach 2004-2012 członek, a następnie prezes zarządu MERAWEX Sp. z o.o., producenta elektroniki przemysłowej. W latach 2012-2014 zaangażował się w kilka projektów rozwojowych i restrukturyzacyjnych w różnych organizacjach. W 2014 roku związał się z notowaną na New Connect firmą biotechnologiczną Blirt S.A., gdzie w latach 2015-2018 współkierował reorganizacją jako wiceprezes zarządu, działając także w spółkach powiązanych kapitałowo i osobowo.

Z MOSTOSTALEM ZABRZE S.A. związany od 2017 roku, początkowo jako członek rady nadzorczej, a od czerwca 2018 roku jako wiceprezes zarządu.

Przewodniczy Radzie Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Jest wiceprzewodniczącym rad nadzorczych: MOSTOSTALU ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A., MOSTOSTALU ZABRZE Biprohut S.A. oraz MOSTOSTALU ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

„Przejście do MOSTOSTALU ZABRZE S.A. jest w jakimś sensie powrotem do korzeni, ponieważ jeszcze w latach 1998-2000 byłem członkiem rady nadzorczej działającego w branży konstrukcji przemysłowych, gliwickiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego MONTOCHEM S.A. Także w latach 90. współpracowałem w zakresie analizy konstrukcji z należącym obecnie do Grupy Mostostal Zabrze Przedsiębiorstwem Inżynierskim BIPROHUT Sp. z o.o.”

Według złożonego oświadczenia Pan Witold Grabysz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

„Jak na pracoholika przystało”, w czasie wolnym studiuje teorię strategii i zarządzania oraz ekonomię behawioralną.

Rada Nadzorcza MOSTOSTALU ZABRZE S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Jędrzejewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 28 grudnia 2012 r.
(Członek Rady Nadzorczej od dnia 12 grudnia 2012 r.)

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie (SGGW), gdzie uzyskał wykształcenie wyższe (mgr inż.) na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

Od 1991 roku prowadził własną działalność gospodarczą – Centrum Ogrodnicze „IGLAK” w Warszawie, która to działalność obecnie kontynuowana jest w ramach spółki Centrum Ogrodnicze „IGLAK” Sp. z o.o., w której posiada udziały i pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Od 2002 roku Współwłaściciel i Członek Zarządu Floraland Distribution Sp. z o.o. w Stanisławowie Pierwszym.

W latach 2004 – 2008 Członek Zarządu spółki Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.
Od 2008 roku do 2016 roku związany z firmą KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach, gdzie pełnił m.in. funkcję Prezesa, Wiceprezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także zasiadał w organach spółek zależnych i powiązanych z KOPEX S.A.

W Radzie Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A. od 12 grudnia 2012 r., gdzie początkowo obejmował stanowisko Członka Rady. Od 28 grudnia 2012 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A.

Przewodniczy również radzie nadzorczej spółki Hydrapres S.A.
Pełni również funkcje w organach lub uczestniczy kapitałowo w takich podmiotach jak KMW Investment sp. z o.o., ISKRA sp. z o.o. czy Fundacja Głos Ewangelii.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Jędrzejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Krzysztof Jędrzejewski zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Michał Rogatko

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 14 maja 2014 r.
(Członek Rady Nadzorczej od dnia 12 grudnia 2012 r.)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawa, Wydział Handlu Zagranicznego studia magisterskie, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Kolegium Zarządzania i Finansów tejże uczelni.  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie studia podyplomowe „CSR. Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy”. Odbył kursy podyplomowe: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania) oraz Management Development Programme organizowany przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia).

W latach 1988 – 1991 pracował jako handlowiec, a później zastępca Kierownika Działu Eksportu i Importu w Centrali Handlu Zagranicznego Rolimpex S.A.

Od 1991 roku związany z Alima-Gerber S.A. jako Kierownik Działu Importu i Eksportu, później Dyrektor ds. Rozwoju Eksportu.

W okresie 1995 – 1996 odbywał staż szkoleniowy w zakresie marketingu we Francji w firmie Leroy-Merlin.
W latach 1996 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora ds. Marketingu w Oriflame Poland Sp. z o.o.

Od 2000 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu doradztwa (zarządzanie, marketing), szkolenia i handlu.

Począwszy od 2009: członek rad nadzorczych i komitetów audytu wielu spółek, również publicznych.

Od 2019 jest też Członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Aktywny członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz inicjatywy CapterZero Poland. Od 2017 pracuje jako wykładowca problematyki nadzoru korporacyjnego w Collegium Civitas w Warszawie oraz zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Warszawskim, a także okazjonalnie na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Rogatko nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ponadto Pan Michał Rogatko zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Członek Rady Nadzorczej Marek Kaczyński

Członek Rady Nadzorczej od dnia 21 czerwca 2017 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Radca Prawny, a także absolwent Instytutu Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w Machcińska, Lampart i Partnerzy – Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. w Zabrzu początkowo jako Asystent Radcy Prawnego, a później Radca Prawny.

Od 2013 roku prowadzi własną działalność gospodarczą – Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński.

W latach 2014 – 2017 związany głównie z firmą KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach jako Zastępca Dyrektora Biura Restrukturyzacji i Optymalizacji Majątku, Dyrektor Biura Zarządu i Administracji oraz Dyrektor Biura Prawnego. Pełnił również funkcje w organach zarządczych i nadzorczych polskich oraz zagranicznych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. , w tym funkcję Członka Zarządu KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o. oraz PBSZ 1 sp. z o.o.

W latach 2017-2019 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki Autokopex sp. z o.o., w latach 2019-2022 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. a obecnie wchodzi w skład zarządu takich spółek jak Ignis Avem Capital S.A., IAC Equity I S.A. oraz  IAC Equity sp. z o.o.
Ponadto, pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółkach Hydrapres S.A., Organic Life S.A. Członek Rady Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A. od 21 czerwca 2017 r.

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Kaczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ponadto Pan Marek Kaczyński zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Członek Rady Nadzorczej Daniel Lewczuk

Członek Rady Nadzorczej od dnia 17 czerwca 2015 r.

Absolwent Kentucky Christian College w USA (licencjat) oraz Hope International University w Kalifornii, USA (dyplom MBA).

W latach 1998 – 2004 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego/ Prokurenta w Accord Group ECE.
W okresie 2004 – 2011 Właściciel i Prezes Zarządu People Network Sp. z o.o.

Od 2005 roku Właściciel i Prezes Zarządu Executive Network Sp. z o.o.

W latach 2014 – 2015 był Członkiem Rady Nadzorczej Yellow Hat Sp. z o.o., a w latach 2015 – 2016 również Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kopex S.A. W 2019 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Runmageddon S.A. Obecnie Członek Rady Nadzorczej  HH24 Sp. z o.o. (ex Addictions.ai Sp. z o.o.).

W latach 2013 – 2022  Członek Zarządu IMD International Search Group odpowiedzialny za region EMEA.

Przedsiębiorca z udokumentowanymi sukcesami w rozwijaniu biznesu, tworzeniu strategii, budowaniu zespołów, skalowalności i komercjalizacji oraz zarządzaniu operacyjnym w branży usług profesjonalnych (executive search/zarządzanie strategiczne).

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat aktywny członek wielu stowarzyszeń: Klubu Polskiej Rady Biznesu, Amerykańskiej Izby Handlowej, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych czy Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych

Według złożonego oświadczenia Pan Daniel Lewczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Daniel Lewczuk z zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Członek Rady Nadzorczej Jacek Górka

Członek Rady Nadzorczej od dnia 13 czerwca 2018 r.

Absolwent Politechniki Śląskiej, posiada tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych.

Karierę rozpoczął jako Asystent w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1993 – 1995), gdzie później był Doktorantem (1995 – 1999). W 1999 roku ponownie pełnił funkcję Asystenta w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kwiecień – maj), a następnie objął tam stanowisko Adiunkta, które zajmował do 2017 roku.
Od 2012 roku równolegle Kierownik Studiów Podyplomowych: „Technologie spawalnicze i kontrola jakości”.

Od maja 2017 roku Profesor nadzwyczajny w Katedrze Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a od października tego samego roku Kierownik Katedry Spawalnictwa.

Od 2017 do 2022 był  Członkiem Rady Naukowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Członek Rady Nadzorczej MOSTOSTALU ZABRZE S.A. od 13 czerwca 2018 r.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Górka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Jacek Górka zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 złożył Oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Newsletter