STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2020-2022

 

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w dniu 18 marca 2020 r. przyjął „Strategię rozwoju Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2020-2022” („Strategia”), która w tym samym dniu została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

 

Motywy przewodnie Strategii rozwoju na lata 2020-2022

  • Aktywne poszukiwanie i skoncentrowanie na najbardziej atrakcyjnych rynkach (realokacja),
  • Wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu,
  • Wzrost efektywności całej organizacji.

 

Cele

Celem przyjętej strategii rozwoju jest wzrost wyniku netto z działalności operacyjnej (z wyłączeniem zdarzeń nadzwyczajnych) oraz uzyskanie pozytywnych przepływów pieniężnych na poziomie zysku netto. W tym obszarze zamierzamy koncentrować się na maksymalizacji zysku brutto ze sprzedaży oraz redukcji kosztów ogólnego zarządu.

Celem aspiracyjnym jest osiągnięcie w okresie realizacji Strategii rozwoju wyniku netto na poziomie 20 mln zł. Ze względu na cztery zagrożenia o charakterze makroekonomicznym, wymienione poniżej, nie został określony precyzyjnie termin osiągnięcia tego celu:

  • globalna recesja gospodarcza w wyniku utrzymującej się pandemii,
  • problem z pozyskaniem wykwalifikowanych zasobów kadrowych z rynku krajowego,
  • zmiany klimatyczne, które mogą wpływać pośrednio lub bezpośrednio poprzez regulacje na opłacalność produkcji (inwestycje),
  • możliwości ograniczenia dostępu do rynków zagranicznych (protekcjonizm).

Inwestycje odtworzeniowe oraz rozwojowe planujemy na poziomie amortyzacji. Nie dotyczy do ewentualnych przejęć innych firm lub zorganizowanych części przedsiębiorstw, które – jeżeli wystąpią – mogą przekroczyć wartość inwestycji bieżących.

 

Założenie o globalnej recesji

Prognozujemy globalną recesję wynikającą z pandemii, na którą się przygotowujemy. Zakładamy, że w najbliższych latach poziom inwestycji prywatnych będzie znacznie niższy niż w latach poprzednich. Jednak ze względu na presję kosztową transfer produkcji oraz projektowania z Europy Zachodniej do Polski będzie kontynuowany. W związku z tym będzie rósł eksport bezpośredni oraz pośredni. Osłabiająca się złotówka będzie poprawiała rentowność eksportu.

Zakładamy wzmocnienie relacji z kluczowymi klientami z Europy Zachodniej oraz rozwój współpracy, między innymi rozszerzenie segmentu Małego eksportu na Szwajcarię (remonty i serwisy spalarni śmieci), rozwój sprzedaży usług serwisowych i remontowych na rafineriach, elektrowniach oraz spalarniach śmieci głównie w Europie Zachodniej. Zakładamy większą dostępność pracowników bezpośrednich choć wciąż nastawiamy się na pozyskiwanie pracowników ze Wschodu.

 

Umocnienie pozycji finansowej Grupy Mostostal Zabrze

Odbudowaliśmy stabilną pozycję gotówkową Grupy Mostostal Zabrze – zmniejszyliśmy zadłużenie netto do niewielkiego poziomu i poprawiliśmy strukturę zadłużenia. Tę dobrą pozycję chcemy utrzymać przy pomocy zarządzania kapitałem obrotowym  i sprzedaży nieprodukcyjnego majątku, ale przede wszystkim generując dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

  • Strategia rozwoju Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2020-2022

    Pobierz

Newsletter