Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), informujemy Pana/Panią, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Dubois 16 zwanym dalej („Administrator”).

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się listownie na adres: Mostostal Zabrze S.A. ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice lub przez pocztę elektroniczną: iodo@mz.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą strony internetowej Administratora, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera lub do momentu cofnięcia zgody wyrażonej przez Pana/Panią.

VII. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania newslettera, brak podania adresu e-mail uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

VIII. Przysługujące Pana/Pani prawa

a) Prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii,

b) Prawo do sprostowania (poprawienia) Pana/Pani danych,

c) Prawo do usunięcia danych,

d) Ograniczenia przetwarzania danych.

Może Pan/Pani zażądać, ograniczenia przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań.

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) Prawo do przenoszenia danych,

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

IX. Zautomatyzowane decyzje

Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pana/Pani dane nie będą podlegały profilowaniu.

Newsletter