Oświadczenia w zakresie przestrzegania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015
  Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. (179 Kb)

  Pobierz

1/ Reguła wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Statut Spółki Mostostal Zabrze S.A. (par. 26 ust. 6) przywiduje, iż biegły rewident jest wybierany każdorazowo przez Radę Nadzorczą do dokonania przeglądu i badania sprawozdania finansowego na dany okres zgodnie z przyjęta polityką wyboru biegłego.

Jednocześnie Spółka Dominująca rekomenduje swoim podmiotom zależnym wybór tego samego audytora, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki Matki do badania ich poszczególnych sprawozdań finansowych.

Wewnętrzne regulacje Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze określają terminy dokonania przeglądu i badania w podmiotach zależnych, aby możliwe było sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem dla spółek publicznych.

2/ Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego (zgodnie z oświadczeniam opublikowanym w ostatnim raporcie rocznym)

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

 • Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent

W roku obrotowym 2019 Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016″ jest publicznie dostępny na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje.

 

 • Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono

 

Emitent odstąpił od następujących zasad i rekomendacji określonych w dokumencie pn.: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2017”: I.Z.1.7, Z.1.20, IV.Z.2, IV.R.2 oraz V.Z.5.

 • zasada Z.1.7. „Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej (…): opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych” – Spółka nie wydzieliła na stronie internetowej odrębnego miejsca dla publikacji dodatkowych materiałów na temat strategii Spółki oraz jej wyników finansowych. Informacje takie zawierają już materiały opublikowane i w znacznej części zamieszczone w innych zakładkach strony internetowej.
 • zasada Z.1.20 -„Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej (…): zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo”– Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej zapisów przebiegu obrad walnego zgromadzenia, gdyż ich nie prowadzi. Wszelkie informacje ilustrujące przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz wyniki głosowań zawierają raporty bieżące, protokoły oraz odpowiednią informację na stronie internetowej Spółki w zakładce dotyczącej Walnych Zgromadzeń. W ocenie Spółki brak takowego zapisu nie wpływa na przejrzystość Spółki oraz rzetelność i kompletność przekazywanych akcjonariuszom informacji. Ponadto, dotychczasowe doświadczenie związane z obradami walnego zgromadzenia nie wskazują na potrzebę dokonywania tego rodzaju zapisu.
 • zasada IZ.2. – „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym”

oraz

rekomendacja IV.R.2. „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

 • transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 • dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 • wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia

– Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują brania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, w ocenie Spółki stosowanie tej zasady nie jest uzasadnione zarówno z uwagi na strukturę akcjonariatu, jak i ze względu na brak zainteresowania ze strony akcjonariuszy takimi możliwościami. W opinii Zarządu Spółki, dotychczas prowadzona polityka informacyjna Spółki jest przejrzysta, dlatego też odstąpienie od stosowania powyższej zasady nie stanowi jakiegokolwiek ograniczenia w dostępie do informacji dla akcjonariuszy,

 • zasada Z.5. – „przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają̨ transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.” – Aktualne akty korporacyjne Spółki nie zawierają odpowiedniego zapisu dotyczącego stosowania powyższej zasady.

 

Ponadto, następujące zasady i rekomendacje „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” nie mają zastosowania w odniesieniu do Emitenta:

 • zasada Z.1.10. – “prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji” – Spółka nie publikuje prognoz finansowych.
 • zasada Z.2. – „Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej przez nie działalności” – Zasada nie ma zastosowania
ponieważ akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, niemniej jednak Spółka prowadzi w istotnym zakresie swoją stronę internetową w języku angielskim,
 • zasady Z.2. – „Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.” – W Spółce nie istnieje program motywacyjny bazujący na instrumentach powiązanych z akcjami Spółki.

3/ Informacje na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016

 • Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (93KB)

  Pobierz
 • INFORMACJA O AKTUALIZACJACH STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ REKOMENDACJI I ZASAD DPSN 2016

  Rozpoczęcie stosowania zasady II.Z.8 DPSN 2016 w związku z powołaniem w Radzie Nadzorczej Komitetu Audytu (164KB)

  Pobierz

4/ Polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów

Kultura organizacyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE (Grupa MZ) nie dopuszcza jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. Jako nadrzędne dobro uznawane jest prawo pracowników do traktowania ich w miejscu pracy z szacunkiem i godnością. W zakresie doboru kadr Grupa MZ kieruje się tylko i wyłącznie umiejętnościami, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym koniecznym do realizacji powierzonych obowiązków służbowych, które to jednak nie są uważane za dyskryminację. Podobne kryteria odnoszą się do doboru osób zarządzających i nadzorujących.

Formalnie praktykę tę uregulowała przyjęta w 2019 roku przez wszystkie spółki Grupy MOSTOSTAL ZABRZE „Procedura Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna”. Procedura szczegółowo definiuje jak Grupa rozumie dyskryminację w miejscu pracy i jakich zachowań zamierza unikać, wprowadza sposób reagowania i informowania o wszelkich przejawach rozróżnień lub uprzywilejowań oraz zobowiązuje pracodawcę do szkolenia pracowników w zakresie objętym procedurą.

Jako dyskryminację rozumie się:

1)   wszelkie rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na rasie, kolorze skóry, płci, religii, poglądach politycznych, pochodzeniu narodowym lub społecznym, które powoduje zniweczenie albo naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu;

2)  wszelkie inne rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie powodujące zniweczenie albo naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu.

Rozróżnienia, wyłączenia lub uprzywilejowania, oparte na kwalifikacjach wymaganych dla określonego zatrudnienia nie są uważane za dyskryminację.

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter