Oświadczenia w zakresie przestrzegania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 - Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015
  Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. (179 Kb)

  Pobierz

1/ Reguła wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Statut Spółki Mostostal Zabrze S.A. (par. 26 ust. 6) przywiduje, iż biegły rewident jest wybierany każdorazowo przez Radę Nadzorczą do dokonania przeglądu i badania sprawozdania finansowego na dany okres zgodnie z przyjęta polityką wyboru biegłego.

Jednocześnie Spółka Dominująca rekomenduje swoim podmiotom zależnym wybór tego samego audytora, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki Matki do badania ich poszczególnych sprawozdań finansowych.

Wewnętrzne regulacje Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze określają terminy dokonania przeglądu i badania w podmiotach zależnych, aby możliwe było sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem dla spółek publicznych.

2/ Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego (zgodnie z oświadczeniam opublikowanym w ostatnim raporcie rocznym)

1.1         Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Spółka w roku 2014 roku stosowała zasady „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DP -Załącznik do Uchwały Nr 19/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. zmienione Załącznikiem do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.).

Dokument zawierający zbiór zasad jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.mz.pl/Relacje Inwestorskie/Dobre Praktyki.

1.2         Wskazanie w jakim zakresie Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku angielskim, jednakże częściowo odstąpił od zasady określonej w cz. II pkt 2 w dokumencie pn.: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” w zakresie zamieszczania przetłumaczonych na ten język informacji bieżących i okresowych. Pozostałe podstawowe dane finansowe są udostępnione na stronie internetowej w języku angielskim. W opinii Emitenta nie istnieje ryzyko dla akcjonariuszy związane z częściowym niestosowaniem powyższej zasady.

Odstąpiono również od zasady wymienionej w części II pkt 1 podpunkt 9a dotyczącej zamieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video oraz w części IV pkt 10 umożliwiającej akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O odstąpieniu od zastosowania powyższej zasady, w związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2014 r., Zarząd Spółki poinformował raportem nr 1/2014 wysłanym systemem EBI.

1.3         Opis głównych cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art. 4 a), Ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (art. 86-90) nadzór nad treścią oraz sporządzeniem sprawozdań finansowych sprawuje Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza. W MOSTOSTALU ZABRZE S.A. przygotowywanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla celów sprawozdawczości giełdowej należy do zespołu wyodrębnionego ze struktury organizacyjnej Spółki, w skład którego wchodzą komórki podlegle Głównemu Księgowemu, Biuro Controlingu oraz Biuro Zarządu. Bezpośredni nadzór nad pracami zespołu sprawuje Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z zapisami art. 86 pkt 3 Ustawy o biegłych rewidentach (…) realizuje zadania Komitetu Audytu poprzez nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz wykonywaniem przez biegłego rewidenta zadań rewizji finansowej.

Wyboru biegłych rewidentów dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Zarządu Spółki spośród grona najbardziej renomowanych firm audytorskich gwarantujących wysoką jakość usług i wymaganą niezależność.

Ponadto w celu standaryzacji przedmiotu, terminu, formy oraz sposobu przekazywania informacji przez spółki zależne Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, funkcjonują w formie zarządzenia odrębne regulacje wewnętrzne ujednolicające system przekazywania informacji koniecznych do sporządzenia sprawozdań finansowych. W zależności od potrzeb oraz zmieniających się przepisów prawnych zarządzenie na bieżąco jest aktualizowane.

Dla lepszego i sprawniejszego zarządzania procesami finansowymi w Spółce funkcjonuje System IFS Aplications, którym objęto też większość spółek zależnych. Docelowo system ma działać we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów materiałowych oraz ludzkich. W ramach systemu ustalono różne poziomy autoryzacji w zakresie wprowadzania i modyfikowania danych, określono dla poszczególnych osób dostęp do konkretnych zbiorów informacji. System IFS pozwala na dokonywanie na bieżąco (codziennie) szczegółowej kontroli ponoszonych na budowach kosztów oraz osiąganych przychodach w zestawieniu z ich preliminarzem.

3/ Informacje na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016

 • Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (93KB)

  Pobierz
 • INFORMACJA O AKTUALIZACJACH STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ REKOMENDACJI I ZASAD DPSN 2016

  Rozpoczęcie stosowania zasady II.Z.8 DPSN 2016 w związku z powołaniem w Radzie Nadzorczej Komitetu Audytu (164KB)

  Pobierz

4/ Polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów

Kultura organizacyjna Grupy MOSTOSTAL ZABRZE (Grupa MZ) nie dopuszcza jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. Jako nadrzędne dobro uznawane jest prawo pracowników do traktowania ich w miejscu pracy z szacunkiem i godnością. W zakresie doboru kadr Grupa MZ kieruje się tylko i wyłącznie umiejętnościami, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym koniecznym do realizacji powierzonych obowiązków służbowych, które to jednak nie są uważane za dyskryminację. Podobne kryteria odnoszą się do doboru osób zarządzających i nadzorujących.

Formalnie praktykę tę uregulowała przyjęta w 2019 roku przez wszystkie spółki Grupy MOSTOSTAL ZABRZE „Procedura Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna”. Procedura szczegółowo definiuje jak Grupa rozumie dyskryminację w miejscu pracy i jakich zachowań zamierza unikać, wprowadza sposób reagowania i informowania o wszelkich przejawach rozróżnień lub uprzywilejowań oraz zobowiązuje pracodawcę do szkolenia pracowników w zakresie objętym procedurą.

Jako dyskryminację rozumie się:

 • wszelkie rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie oparte na rasie, kolorze skóry, płci, religii, poglądach politycznych, pochodzeniu narodowym lub społecznym, które powoduje zniweczenie albo naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu;
 • wszelkie inne rozróżnienie, wyłączenie lub uprzywilejowanie powodujące zniweczenie albo naruszenie równości szans lub traktowania w zakresie zatrudnienia lub wykonywania zawodu.

Rozróżnienia, wyłączenia lub uprzywilejowania, oparte na kwalifikacjach wymaganych dla określonego zatrudnienia nie są uważane za dyskryminację.

Wyrazy “zatrudnienie” i “zawód” obejmują dostęp do szkolenia zawodowego, dostęp do zatrudnienia i do poszczególnych zawodów, jak również warunki pracy.

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter