Wybrane Dane Finansowe

Grupa Kapitałowa

Wyszczególnienie (w tys. zł) 2020 2019 2018 2017 2016
przychody ze sprzedaży 616914 601 374 613 243 650 363 792 312
wynik brutto ze sprzedaży 72123 64 820 69 631 (40 161) 36 151
wynik na sprzedaży 27870 19 118 20 734 (85 722) (10 933)
wynik na działalności operacyjnej 26366 20 417 22 898 (76 350) (19 682)
wynik brutto 16751 16 354 15 564 (83 711) (22 697)
wynik netto 10597 10 357 (80 387) (22 601)
aktywa razem 478581 451 973 373 362 435 406 548 572
zobowiązania długoterminowe 56545 56 005 41 176 30 002 37 096
zobowiązania krótkoterminowe 246701 229 271 173 346 254 976 278 746
kapitał własny 175335 166 697 150 840 150 428 232 730
kapitał zakładowy 149131 149 131 149 131 149 131 149 131
liczba akcji (w szt.) 74565269 74 565 269 149 130 538 149 130 538 149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0

Mostostal Zabrze S.A.

Wyszczególnienie (w tys. zł) 2020 2019 2018 2017 2016
przychody ze sprzedaży 17405 35 865 179 456 344 715 302 387
wynik brutto ze sprzedaży 3921 8 442 18 259 (44 782) (9 188)
wynik na sprzedaży (7436) (3 435) (2 648) (67 087) (29 700)
wynik na działalności operacyjnej (8670) (4 108) 361 (60 849) (45 264)
wynik brutto 2552 18 638 2 640 (58 151) (40 197)
wynik netto 1625 17 349 1 541 (58 151) (37 668)
aktywa razem 160887 167 414 199 538 271 041 337 771
zobowiązania długoterminowe 23285 29 948 46 040 5 005 7 653
zobowiązania krótkoterminowe 33938 35 451 68 938 182 968 189 149
kapitał własny 103664 102 015 84 560 83 068
kapitał zakładowy 149131 149 131 84 560 149 131 149 131
liczba akcji (w szt.) 74565269 74 565 269 149 130 538 149 130 538 149 130 538
zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję 0 0 0 0 0

Podstawowe Wskaźniki Finansowe

Grupa Kapitałowa

Wyszczególnienie 2019 2018 2017 2016
marża brutto na sprzedaży 10,8% 11,4% /-/6,2% 4,6%
marża na sprzedaży 3,2% 2,5% /-/12,9% /-/1,4%
marża na działalości operacyjnej 3,4% 3,7% /-/11,7% /-/2,5%
rentowność/ deficytowość netto 1,7% 1,8% /-/12,4% /-/2,9%

Mostostal Zabrze S.A.

Wyszczególnienie 2019 2018 2017 2016
marża brutto na sprzedaży 23,5% 10,2% /-/13,0% -3,0%
marża na sprzedaży /-/9,6% /-/1,5% /-/19,5% -9,8
marża na działalności operacyjnej /-/11,5% 0,2% /-/17,7% -15,0
rentowność/deficytowość netto 48,4% 0,9% /-/16,9% -12,5

Kontakt dla Inwestorów

Izabela Flak

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 (32) 37 34 430

fax +48 (32) 27 15 047

e-mail: Izabela.Flak@mz.pl

Newsletter