Aktualności

W dniu 20 maja 2013 r. Mostostal Zabrze-Holding S.A. podpisał umowę ramową z KGHM Polska Miedź S.A. na „Roboty Budowlano-Montażowe w ramach zadania inwestycyjnego Program Modernizacji Pirometalurgii – Zabudowa Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I”. Minimalna, gwarantowana wartość robót objęta umową ramową, według indywidualnych wycen poszczególnych obiektów, wynosić będzie 50 mln zł netto.
Kontrakt przewiduje wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych w zakresie budowy i zabudowy około 80 obiektów w obszarze przygotowania wsadu, pieców hutniczych, odpylni gazów procesowych i wentylacyjnych, rozdzielni oddziałowych elektrycznych wraz z wyposażeniem, obiektów gospodarki energetycznej i transportowej.
Termin realizacji prac przypada na lata 2013 – 2015. Okres obowiązywania umowy wynosi 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia.
Warto wspomnieć, że Mostostal Zabrze uczestniczy w realizacji „Programu Modernizacji Pirometalurgii” w zakresie dostawy kotła odzysknicowego do zabudowy w ciągu technologicznym Huty Miedzi „Głogów I” za piecem zawiesinowym stanowiącym część obiektu. Kontrakt w tym zakresie został podpisany z KGHM Polska Miedź S.A. 26 lipca 2012 r. i obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wybudowanie, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji – w formule „pod klucz”- parowego kotła odzysknicowego o maksymalnej wydajności ok. 113t/h pary oraz maksymalnym ciśnieniu ok. 66 bar.
Mostostal Zabrze ściśle współpracuje przy realizacji zadania z niemiecką specjalistyczną firmą Oschatz GmbH jako podwykonawcą w zakresie zaprojektowania i dostawy części technologicznej. Firma Oschatz dostarcza podobne kotły do hut miedzi na całym świecie. Łączna, orientacyjna wartość umowy wynosi ponad 78,0 mln zł. Termin zakończenia realizacji przypada na 1 lipca 2015 r.

Newsletter