Aktualności

Program stypendialny

Od najmłodszych lat słyszymy, że największym motorem napędowym do działania są marzenia i chęć ich spełnienia. Czasem wymaga to jednak małej pomocy…dlatego też Grupa Mostostal Zabrze prowadzi program stypendialny dla dzieci Pracowników GMZ! Od 2014 roku wspieramy rozwój uzdolnionych dzieci i młodzieży. W latach 2014-2019 program współtworzyło z nami Stowarzyszenie „Chcemy pomóc”. Od roku 2019 program realizowany jest przez Spółki Grupy Mostostal Zabrze.

PROGRAM STYPENDIALNY X EDYCJA
Z radością i wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, iż Grupa Mostostal Zabrze kontynuuje działalność związaną ze wspieraniem, promocją i pomocą w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej pracowników Grupy Mostostal Zabrze. W tym roku postanowiliśmy również poszerzyć Program o młodszych uczniów!

 

Do Programu Stypendialnego może przystąpić każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 • jest uczniem klas V-VIII szkoły podstawowej oraz uczeń szkoły ponadpodstawowej (szkoły średniej) w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, który w roku przyznawania Stypendium nie ukończył 19 lat,
 • jego rodzic lub opiekun prawny jest pracownikiem co najmniej jednej ze spółek Grupy Mostostal Zabrze na umowy o pracę lub stale współpracuje ze Spółką GMZ na podstawie umowy cywilnoprawnej, w szczególności umowy o świadczenie usług,
 • legitymuje się średnią z przedmiotów na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego 4,0 lub wyższą (średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego, tj. 2022/2023),
 • w poprzednim roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia lub wykazał się szczególnym zaangażowaniem w dziedzinie kultury, sportu lub nauki.

 

Regulamin przewiduje skalę punktową:

1. Przy rozpatrywaniu wniosków wprowadza się następującą skalę punktową:
a) średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego:

 • od 4,0 do 4,49 – 1 punkt,
 • od 4,5 do 4,99 – 2 punkty,
 • 5,0 i wyższa – 3 punkty,

b) za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub kulturalne na poziomie:

 • miasta/powiatu/województwa – 4 punkty,
 • krajowym/międzynarodowym – 5 punktów,
 • finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu – 6 punktów,

c) za udokumentowaną działalność społeczną – 3 punkty,
d) uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo – 1 punkt.

2. Uprawnienia do otrzymania stypendiów uzyskują uczniowie o największej liczbie zebranych punktów, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W przypadku, gdy liczba wnioskodawców spełniających kryteria określone powyżej jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają wnioskodawcy o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. Punktację ustala się w oparciu o średni miesięczny dochód netto (po zaokrągleniu do pełnych złotówek) na osobę w rodzinie w wysokości:

 • do 1 750 zł netto – 2 punkty,
 • od 1 751 zł netto do 2 250 zł netto – 1 punkt,
 • od 2 251 zł wzwyż – 0 punktów.

Wysokość stypendium wypłacanego miesięcznie wynosić będzie:

 • dla uczniów szkoły podstawowej – 300 zł brutto,
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych– 500 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 7.12.2023 r. (czwartek) do Pełnomocnika Zarządu ds. CSR (Gliwice ul. Dubois 16, pokój 109).

Stypendium będzie wypłacane z Funduszu Celowego Darowizn.

 

Poniżej relacja z wręczenia stypendiów za rok szkolny 2018/2019:

Newsletter